Open briefwisseling met het kadaster om historische gegevens en meting van het perceel


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ing. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij- van Nunen 't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen.

  OPEN BRIEF

Aan: Kadaster
Directie Landinrichting, District Noord Brabant,
t.a.v. Dhr. Baks,
Postbus 950
5600 AZ Eindhoven.

Tevens verstuurd per fax 040 - 2592329 op 15 juni 2003.

Sint Oedenrode, 15 juni 2003.

Betreft:

 • Verstrekte opdracht tot het reconstrueren van de kadastrale grenzen oude percelen sectie I nummers 833 en 2531 te Sint Oedenrode.
 • Gesprek met de heer R. Frerix (directeur), de heer N. Jonker en de heer Baks op 13 juni 2003 naar aanleiding van meningsverschillen.


Geachte heer Baks,

Mijn brief van 22 mei 2003 aan de Heer H. Klerks is door u in behandeling genomen. Tijdens een gesprek met u op 11 juni 2003, in het bijzijn van de heren Frerix (directeur) en Jonker, heeft u mij en mijn vrouw zeer nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat voor de reconstructie van de kadastrale grenzen van de oude percelen sectie I nummers 833 en 2531 zal worden uitgegaan van luchtfoto's.

Op het internet schrijft het Kadaster letterlijk het volgende:

Immers een eigenaar van grond wil zeker zijn van zijn rechten en de grenzen kennen van zijn eigendom. Na verloop van tijd, bijvoorbeeld na overlijden of bij meningsverschillen, worden ze vaak vergeten of gelden ze niet meer. Daarom: iedere wijziging in eigendomsverhouding moet zorgvuldig worden vastgelegd en door een notariŽle akte in de openbare registers bij het Kadaster worden ingeschreven.

Dit betekent dat het Kadaster de laatste wijziging van de percelen sectie I nummers 833 en 2531 zorgvuldig moet hebben vastgelegd. Bijgevoegd vindt u een kopie van de rechtsgeldige notariŽle akte van 20 oktober 1920 van het kantoor van den Notaris P.A. Anderegg te Sint Oedenrode (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

In deze notariŽle akte van 1920 staan de percelen sectie I nummers 833 en 2531 al opgenomen. Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de kadastrale grenzen van de percelen sectie I nummers 833 en 2531 zijn gemeten en vastgelegd vanuit vaste referentiepunten van vóór 20 oktober 1920.

Vanaf 1930 is men voor het eerst begonnen met het maken van luchtfoto's. In tenminste 10 jaar tijd, tussen 1920 en 1930, kunnen deze percelen, door bijploegen, verleggen van sloten e.d. visueel meters verschoven zijn. Dit betekent dat voor het zorgvuldig meten en kadastraal uitzetten van deze perceelsgrenzen nooit kan worden uitgegaan van luchtfoto's. Er zal uitgegaan moeten worden van dezelfde vaste referentiepunten van vóór 20 oktober 1920 die het kadaster toentertijd heeft gebruikt bij het zorgvuldig vastleggen van de perceelsgrenzen sectie I nummers 833 en 2531.

Omdat u ondanks deze wetenschap toch als referentie luchtfoto's wilt gaan gebruiken, is daardoor mijn vertrouwen in de onafhankelijkheid van het Kadaster ernstig geschaad. Juist om die reden maak ik u hierbij zeer nadrukkelijk kenbaar dat ik u opdracht heb gegeven tot het reconstrueren van de oude kadastrale grenzen van de percelen sectie I nummers 833 en 2531, hetgeen u bij brief van 6 mei 2003 heeft geaccepteerd onder de voorwaarde dat ik daarvoor Ä 738,00 betaal. Bij retourbrief heb ik u bericht dat ik akkoord ga met deze offerte. U bent daarmee wettelijk verplicht deze opdracht zorgvuldig uit te voeren.

Middels dit schrijven maak ik u zeer nadrukkelijk kenbaar dat ik, gezien hetgeen is voorgevallen, erop sta dat de kadastrale grensconstructie rondom de gehele percelen sectie I nummer 833 en 2531 wordt uitgevoerd en uitgezet. Dit omdat ik daarvoor betaal en u daartoe wettelijk verplicht bent. Voor de reconstructie van de kadastrale grenzen van de percelen sectie I nummers 833 en 2531 zult u moeten uitgaan van dezelfde vaste referentiepunten als die bij de laatste vastlegging van vóór 20 oktober 1920 zijn gebruikt en zijn vastgelegd. Dit omdat er anders geen sprake van kadastrale reconstructie kan zijn.

Omdat ik achteraf absoluut niet verrast wens te worden met verschoven grenzen ten gunste van de omliggende grondeigenaren, eis ik van u dat u overeenkomstig de door mij gegeven en door u geaccepteerde opdracht de gehele perceelsgrenzen rondom de percelen sectie I nummers 833 en 2531 reconstrueert, waarbij wordt uitgegaan van dezelfde vaste referentiepunten van vóór 20 oktober 1920 als die u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke vastlegging van deze percelen. Dit omdat er anders geen sprake kan zijn van kadastrale grensreconstructie.

Met klem verzoek ik u mij per kerend schrijven te berichten of u aan de hierboven beschreven "eis" uitvoering wenst te geven Ja/nee?

Deze brief heb ik laten plaatsen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet www.sdnl.nl/ekc-kadaster2.htm Uw antwoord op genoemde "eis" zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

Ing. A.M.L. van Rooij. J.E.M. van Rooij-van Nunen

C.c.

 • Rechtbank 's-Hertogenbosch t.a.v. A.A.C. van Heck
 • M. van Boxtel, SP-Statenlid provincie Noord Brabant.
 • P. Hemelrijk, Algemeen Dagblad
 • H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
 • T. v/d Ham, Televisie 2 Vandaag

Bijlage: De notariŽle akte van 20 oktober 1920 van kantoor van den Notaris P.A. Anderegg te Sint Oedenrode. (11 pagina's).

Zie ook:

  www.sint-oedenrode.nl


AANTEKENEN EN PER FAX 040 - 2592329


Ing. A.M.L. van Rooij en          Aan: Kadaster
J.E.M. van Rooij van Nunen,         directeur directie Zuid
't Achterom 9a,               Mevr. Ir. E.C. Breken
5491 XD Sint Oedenrode.           Postbus 950,
                      5600 AZ Eindhoven.
Sint Oedenrode, 4 april 2004. OPEN BRIEF

Mijn kenmerk: Kad/04044/br.

Betreft:

 • Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur n.a.v. de door de heer M. Clerx bij brief van 25 juli 2003 toegezonden reconstructietekeningen archiefnummers 1100 en 1101 van de percelen sectie I nummers 833 en 2531.
 • Reactie n.a.v. uw schrijven van 2 april 2004, kenmerk: 04.009289


Geachte mevr. Breken,

Bij brief van 2 april 2004, kenmerk 04.009289, heeft u gereageerd op ons verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Betreffende brief sluit u af met de volgende tekst:

Om die reden heb ik ervoor gekozen deze brief aan u voor de Nederlandse samenleving ter beschikking te stellen en bij de Sociale Databank Nederland (SDN) onder het domein EKC op internet te laten plaatsen, met als webpagina: www.sdnl.nl/ekc-kadaster1.htm Uw antwoord hierop zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

In afwachting van uw antwoord binnen acht dagen na heden, teken ik,

Hoogachtend,

Ing. A.M.L. van Rooij                     J.E.M. van Rooij van Nunen.