Onafhankelijkheid Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in groot gevaar


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak
t.a.v. dr. J.C.K.W. Bartel
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 16 maart 2000.

Tevens verstuurd per fax op 070 - 3651380 op 17 maart 2000.

Uw nummer: 200000792/1/G6I.

Betreft:

  Onafhankelijkheid Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in groot gevaar door de handelwijze van uw juristen C.M.E. Buter en A.L.P. van Os in opgemelde zaak.


Geachte heer Bartel,

Nadat u in opgemelde zaak het laatste woord had gegeven aan de heren van Boxtel en Kantelberg van de gemeente Sint Oedenrode en mevrouw Vos van de provincie Noord Brabant worden deze ambtenaren door uw juristen gevraagd om een en ander nog eens duidelijk uit te leggen.

Zo stelden uw juristen aan hen o.a. de volgende vragen:

 1. Hoe moeten wij dat zien?
 2. Naar welk artikel kunnen wij het beste refereren?
 3. Hoe kunnen wij dit het beste opschrijven?
 4. Wijs eens aan, hoe zit dat nu?
 5. etc. etc.

U bent hiervan deels zelf getuige geweest. U ergerde zich zodanig dat u de zaal uitliep. Daarna ging dit alles nog 5 10 minuten door. Voor ondergetekende hadden uw juristen geen enkele aandacht. Zij gedroegen zich zeer familiair met betrokken ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode en de provincie Noord Brabant. Toen ondergetekende zei dit kan niet, dit mag niet, gingen uw juristen gewoon door. Zij hadden geen aandacht voor ondergetekende. Ook hebben zij na de zitting, naar aanleiding van de adviezen van bovengenoemde ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode en de provincie Noord Brabant, het proces-verbaal in opgemelde zaak nog aangepast en uitgebreid. Dit werd ondergetekende te veel en is eveneens de zaal uitgelopen. Bijgevoegd vindt u nogmaals onze pleitnotitie van 16 maart 2000 aan u. (bijlage) (12 pagina's).

Wij richten aan u nogmaals het nadrukkelijke verzoek om kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat hier sprake is van zware georganiseerde misdaad en miljoenen corruptie met misbruik van gemeenschapsgeld van de zijde van de gemeente Sint Oedenrode. Kennelijk zijn uw juristen (C.M.E. Buter en A.L.P. van Os ) gezien hun onwettig handelen daarvoor beïnvloedbaar.

U kwam ons zeer integer over. Juist om die reden ergerde u zich ook enorm aan deze onwettige handelwijze van uw juristen en bent u snel weggelopen. Enkel en alleen op dit feit al dient u het verzoek van M. van Berkel als wel het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant geheel af te wijzen en de eerdere uitspraak van 14 januari 2000, nr. 199900791/2 van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volledig in stand te houden.

Gebeurt dat niet dan laat u hierbij jurisprudentie ontstaan dat dit soort nabesprekingen op verzoek van uw behandelend juristen en het na de zitting aanpassen van het proces verbaal in nauwe afstemming met het bevoegd gezag is gelegaliseerd.

Wij vertrouwen erop dat u onze hoogste onafhankelijke rechtspraak van de Raad van State niet overlevert aan de juristendictatuur van uw juristen mw. C.M.E. Buter en A.L.P. van Os.

Deze brief, inclusief bijlagen, kunt u als open brief aan alle Nederlanders en Europeanen beschouwen.

  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


12 pagina's volgen.Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 16 maart 2000.

Tevens verstuurd per fax op 070 - 3651380 op 16 maart 2000.


   PLEITNOTITIE


Ing. A.M.L. van Rooij, appellant.

Uw nummer: 200000792/1/G6I.

Tijdstip hoorzitting: 16 maart om 12.15 uur.

Betreft:

  Verzoek om gedeeltelijke opheffing van de bij uitspraak van 14 januari 2000 nr. 199900791/2 uitgesproken schorsing van het gehele bestemmingsplan buitengebied

door:

 • M. van Berkel, Schietbergweg 15, te Sint Oedenrode.
 • Gedeputeerde Staten van Noord Brabant.


  Geachte voorzitter,

Als nadere stukken heeft u ontvangen onze bij brief van 14 maart 2000 nader toegezonden stukken (20 pagina's). Wij verzoeken u de inhoud van deze nadere stukken volledig te betrekken in uw besluitvorming.

Enkele feiten: De meest belangrijke feiten zijn:

 • Voor wat betreft punt 1 (M. van Berkel) uit onze nader toegezonden stukken: Uw ambtenaar de heer D.O. Zijlstra heeft ons hierin volledig duidelijkheid verschaft, betreffend punt vervalt.

 • Voor wat betreft de punten 2 en 3 (M. van Berkel) uit onze nader toegezonden stukken: De heer M. van Berkel schrijft ten onrechte dat tegen het onderdeel F 2222, plaatselijk bekend Schietbergweg 15 te Nijnsel, niemand beroep heeft ingesteld. Dit is volstrekt onjuist. Appellant heeft tegen het gehele bestemmingsplan beroep ingesteld.

De heer M. van Berkel schrijft verder dat hij zijn niet-agrarisch bedrijf (verhuurbedrijf van steigermaterialen en bouwmogelijkheden) al meer dan 10 jaar in strijd met de agrarische bestemming (agrarische doeleinden A) in werking heeft. Hiermee is vast komen te staan dat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode deze met de bestemming strijdige activiteit al meer dan 10 jaar lang gedogen. Na meer dan 10 jaar gedogen kan er nog wel 1 2 jaar gedogen bij en is er geen enkele grond aanwezig om niet het deskundigenbericht van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak af te wachten.

  Maar wat nog belangrijker is het volgende:

Wanneer de schorsing voor deze met de bestemming strijdige activiteiten van de heer M. van Berkel wordt opgeheven ontstaat er jurisprudentie waarmee tevens de schorsing van alle andere niet-agrarische bedrijven in het buitengebied, die burgemeester en wethouders eveneens jarenlang hebben gedoogd, is opgeheven. Het gaat in deze om zeer veel niet-agrarische bedrijven in het buitengebied van Sint Oedenrode die al jarenlang door burgemeester en wethouders worden gedoogd in strijd met haar agrarische bestemming. Het betreffen o.a. de volgende niet-agrarische bedrijven op voor agrarisch bestemde gronden, veelal in kritische en landschappelijk waardevol agrarische gebieden.

  adres        soort bedrijf                 .

1. Landingsweg 2 stalinrichting en verwarmingsinstallatie bedrijf 2. 't Achterom 5a houtverwerkend bedrijf (nieuw) 3. Karthuizerweg 3 timmerfabriek (nieuw) 4. Hongerstraat 1 timmerfabriek (nieuw) 5. Bobbenagelseweg 10a houtverwerkend bedrijf (nieuw) 6. Ollandseweg 134 houtverwerkend bedrijf * 100% uitbreiding aan oppervlakte * uitbreiding met detailhandel 7. Ollandseweg 159 houtverwerkend bedrijf * uitbreiding met detailhandel * uitbreiding met grote houtimpregneerinstallatie onder vacuüm en druk. (is geen houtverwerking) 8. Schietbergweg 18 aannemersbedrijf (nieuw) 9. Zwembadweg 41 machineverkoop- en verhuurbedrijf (nieuw) 10. Schijndelseweg 53 garagebedrijf (nieuw) 11. Vresselseweg 70 garagebedrijf (nieuw) 12. Hoogstraat 48 koelbedrijf/bewortelingsbedrijf (nieuw) 13. Hulst 10 textiel & Jukeboxhandel (nieuw) 14. Langesteeg 14 slachterij (nieuw) 15. Nijnselseweg 17 uitbeenderij (nieuw) 16. Ollandseweg 100 lasbedrijf (nieuw) 17. Schijndelseweg 50 persboringenbedrijf (nieuw) 18. Schijndelseweg 61 slopersbedrijf en houthandel (nieuw) 19. Veghelseweg 62 betonvlechtersbedrijf 20. Eversestraat 23 loonbedrijf (nieuw) 21. Vresselseweg 29 loonbedrijf (nieuw)

Dit aantal is niet limitatief. Het betreffen ons inziens nog veel meer bedrijven.

Door dit jarenlang gedoogbeleid van burgemeester en wethouders hebben deze bedrijven al jarenlang een economisch voordeel gehad ten opzichte van soortgelijke andere bedrijven, in nabij gelegen gemeenten of onze eigen gemeente, die daarvoor dure industriegrond hebben moeten kopen (concurrentievervalsing).

Met het in geding zijnde bestemmingsplan willen burgemeester en wethouders al deze niet-agrarische bedrijven in het agrarische buitengebied van Sint Oedenrode met een pennenstreek legaliseren. Het gevolg is dat al deze niet-agrarische bedrijven hun agrarische grond van f. 6,- per m2 hebben omgezet in industriegrond van f.175,- per m2. Bovengenoemde bedrijven zijn daarmee in een klap miljonair geworden. Hiervoor leent zich een nieuw bestemmingsplan niet.

 1. Voor wat betreft punt 4 (M. van Berkel) uit onze nader toegezonden stukken: M. van Berkel heeft zijn beroep bij brief van 6 februari 2000 ingetrokken en kan ons inziens niet meer worden aangemerkt als een belanghebbende die om voorlopige voorziening kan verzoeken. Zou dat namelijk het geval zijn dan zijn alle inwoners die in de buitengebieden van Sint Oedenrode wonen die geen bezwaar of beroep hebben aangetekend, nog steeds belanghebbend en kunnen om voorlopige voorziening verzoeken. Als zodanig kan naar onze mening artikel 8:87 Abw niet worden uitgelegd.

 2. Voor wat betreft punt 1 (Gedeputeerde Staten N.Br) uit onze nader toegezonden stukken: Het vigerende bestemmingsplan is vastgesteld op 4 juni 1974 en bij Koninklijk besluit van 17 oktober 1980 goedgekeurd. Vanuit de wet op de Ruimtelijke Ordening (art.33 WRO) wordt een bestemmingsplan, behoudens door Gedeputeerde Staten voor ten hoogste tien jaren verleende vrijstelling en onverminderd het bepaalde bij artikel 37, eerste, vierde en achtste lid, ten minste eenmaal in de tien jaren herzien. Heden na ruim 20 jaar is het bestemmingsplan buitengebied van Sint Oedenrode nog steeds niet herzien, zonder dat Gedeputeerde Staten daar vrijstelling voor hebben gegeven. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant gedogen deze illegale situatie derhalve al meer dan 10 jaar. Na meer dan 10 jaar gedogen kan er nog wel 1 2 jaar gedogen bij en is er geen enkele grond aanwezig om niet het deskundigenbericht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak af te wachten.

 3. Voor wat betreft punt 2 (Gedeputeerde Staten N.Br.) uit onze nader toegezonden stukken: Gedeputeerde Staten verzoeken tot opheffing van de schorsende werking voor zover deze zich uitstrekt tot de door hen goedgekeurde detailbestemmingen. Daarmee willen ze de al jarenlang door burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode gedoogde niet-agrarische bedrijven die staan vernoemd onder 'punt B' met een pennenstreek legaliseren. Het gevolg is dat al die niet-agrarische bedrijven hun agrarische grond van f. 6,- per m2 daarmee hebben omgezet in industriegrond van f.175,- per m3.

  Bovengenoemde bedrijven zijn daarmee in een klap miljonair geworden. Hiervoor leent zich het nieuw bestemmingsplan niet. Daarmee willen ze tevens realiseren dat het agrarische bedrijf van appellant en zelfs de agrarische gebouwen van appellant in twee delen wordt geknipt. Het ene deel heeft de bestemming 'woondoeleinden' gekregen. Het andere deel heeft de bestemming 'agrarische bedrijfsdoeleinden' gekregen.

  De gemeenteraad van Sint Oedenrode heeft met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant deze constructie bedacht om op 0 meter van het agrarische bedrijf van appellant een burgerwoning te creëren. Omdat met het creëren van deze nieuwe burgerwoning de hindercirkel van het agrarische bedrijf van appellant over de nieuwe gecreëerde burgerwoning komt te liggen resten er voor appellant twee mogelijkheden, te weten:

  • òf hij sluit zijn agrarisch bedrijf
  • òf hij sloopt zijn woning op 't achterom 9, welke ook nog zijn eigendom is. Als onderbouw vindt u bijgevoegd de hierop betrekking hebbende plankaarten en de plattegrondtekening deel uitmakende van de van kracht zijnde milieuvergunning van appellant (bijlage 1 t/m 3)

U zult zich afvragen waarom doet de gemeenteraad (B en W) van Sint Oedenrode dit?

Het antwoord is helder: Appellant vecht al 12 jaar lang tegen het houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. (zijn buurman) die door het collusienetwerk 'vergiftigen omwille van de winst' als dekmantelbedrijf wordt gebruikt. Dit komt de gemeenteraad van Sint Oedenrode en Gedeputeerde Staten van Noord Brabant blijkbaar niet goed uit. Appellant moet om die reden op alle mogelijke manieren grote financiële schade worden toegebracht. Zowel de Raad der gemeente Sint Oedenrode als wel Gedeputeerde Staten van Noord Brabant vinden dat kennelijk zo belangrijk dat zij daarvoor al 12 jaar lang nagenoeg al hun bevoegdheden misbruiken, zo ook nu weer. Recent nog hebben burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode hun bevoegdheden misbruikt om middels een dwangsomoplegging appellant f.25.000,- afhandig te willen maken. Als bewijs daarvoor zie bijgevoegde recente krantenartikelen uit het Eindhovens Dagblad en de Midden Brabant (bijlage 4 t/m 6).

Deze moderne manier van onrechtmatig handelen, door misbruik van macht, wordt door burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode op grote schaal toegepast. Ook bij andere inwoners van Sint Oedenrode waarvoor ondergetekende de juridische geschillen voert. Hiervoor hebben burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode reeds miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld misbruikt. Voormalig minister Peper moet zich verantwoorden voor enkele honderden duizenden guldens aan declaraties (gemeenschapsgeld). Ondergetekende vraagt zich eerlijkheidshalve af wanneer burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode zich ooit moeten verantwoorden voor deze miljoenen guldens (gemeenschapsgeld) die overigens ook nog hebben geleid tot de algehele vergiftiging van Sint Oedenrode met de uiterst kankerverwekkende stoffen 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' via het door de Gebr. van Aarle B.V. geproduceerde gebrekkige product 'gewolmaniseerd hout'.

 1. Voor wat betreft punt 3 (Gedeputeerde Staten N.Br.) uit onze nader toegezonden stukken: In tegenstelling met hetgeen Gedeputeerde Staten schrijven is ook hetgeen wat verzoeker 1 heeft aangevoerd meegenomen in de overweging tot schorsing van het gehele besluit. Ook al staat dat niet expliciet genoemd.

 2. Voor wat betreft punt 4 (Gedeputeerde Staten N.Br.) uit onze nader toegezonden stukken: Ondanks het feit dat Gedeputeerde Staten van Noord Brabant juridisch gezien partij zijn blijft het toch zo dat Gedeputeerde Staten feitelijk een toetsende instantie betreft tussen de gemeenteraad en de Raad van State in. Ondergetekende vindt het om die reden zeer opmerkelijk dat juist zij vorenstaand verzoek hebben gedaan tot gedeeltelijke opheffing van de schorsende werking inzake het plan buitengebied Sint Oedenrode en niet de gemeenteraad van Sint Oedenrode.

Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om op grond van vorenstaande feitelijke informatie zowel het verzoek van M. van Berkel als wel het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant geheel af te wijzen en de eerdere uitspraak van 14 januari 2000, nr. 199900791/2 van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volledig in stand te houden. Uit vorenstaande kan zeer nadrukkelijk worden opgemaakt dat deze poging van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant erop is gericht om het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en daarmee appellant wederom veel schade toe te brengen.

Doordat appellant noodgedwongen hiertegen moet procederen kan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. niet voor derden werkzaamheden verrichten. Ook aan deze vorm van misbruik van bevoegdheden dient een eind te komen. Hieraan kunt u een eind maken door Gedeputeerde Staten ook te veroordelen in de proceskosten van ondergetekende. U bent daartoe bevoegd. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. hangt aan Van Rooij Holding B.V. en betreft om die reden een geheel andere rechtspersoonlijkheid dan A.M.L. van Rooij. Het ingevulde proceskostenformulier vindt u bijgevoegd.

  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


6 pagina's volgen.