Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad !

Iedereen zwijgt over wanpraktijken, fraude en corruptie in het rechtssyteem

Kluun . . IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Rietveld

Waarom doet het Openbaar Ministerie niks met zoveel aangiften tegen de elite?

Verbijsterende vaststellingen over de gedragingen van ministers, politici, advocaten, rechters e.a.
Eureka! Rechter maakt tijdreis met 'n getekend openbaar vonnis. Albert Einstein zat goed fout !
Zie de lijst van organisaties die werden geÔnformeerd over die rechterlijke valsheid in geschrifte !


     Erik van den Emster (RvdR)      Twan Huys (nieuwsuur      mr. J.W. Westenberg (ex-rechter)


mr. P. Kalbfleisch (ex-rechter)      Suzanne Terporten (OM)     Schipholwanbeleid (website)  

Met deze verklaringen heeft dat geboefte van officier van justitie mr. R. Mud niets gedaan, kort samengevat zegt dat nog meer, als wat al jaren bekend is over de werkwijze van het Advocatentuig afgedekt door het OM-tuig !

Subject: RE: Gevraagde verklaring van A.W.A Bergervoet zenden aan Rietveld, en luid als volgt
> Date: Tue, 27 Nov 2012 11:39:17 +0100
> From: glen@topparken.nl
> To: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
>
> Geachte heer Rietveld >
> Door middel van deze mail laat ik u weten geen weet te hebben van een lijst waarop 59 (blijkbaar) overledenen en 1 (levende) niet bestaande eiser staan, jegens u opgevoerd door A.P. Maes / P. Lodestijn onze Advocaten 2001 - 2005.
Daarnaast heb ik inhoudelijk geen weet van uw geschillen jegens derden en wil daar eveneens geen bemoeienis in hebben.

> Met vriendelijke groet,
>
> A.W.A. Bergervoet

Oke

Van: sdn@planet.nl
Verzonden: maandag 14 november 2016 20:53
Aan: 'Rietveld Stoel'
Onderwerp: RE: Waarom zijn jullie zo bang om bewijzen van crimineel gedrag van beŽdigde overheidsfunctionarissen niet aan de schandpaal te hangen?

Gewoon zelf corrigeren.

Van: Rietveld Stoel [mailto:ruudrietveldvertelt@hotmail.com]
Verzonden: maandag 14 november 2016 20:11
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: Re: Waarom zijn jullie zo bang om bewijzen van crimineel gedrag van beŽdigde overheidsfunctionarissen niet aan de schandpaal te hangen?

R. Mud van Openbaar Ministerie in verleden Alkmaar, vanaf 2012 Noord-Holland - Haarlem. Niet in Maastricht. De andere lul betreft B. Steensma, Hoofdofficier van Justitie. Deze heeft in een document afgedekt: R. Mud / J. Mans / P. Kloosterman / J.W. Schippers en P. van Linden. Zie mijn verzoek in je SMS-berichten.

Ruud

Interview (Youtube) over schokkende ontmaskering van corruptie bij de overheid is in voorbereiding

Hier enkele documenten die duidelijk onthullen dat officier van Justitie mr. R. Mud met boze opzet frauduleus handelt in rechtsprocedures. Het is een pure schande dat een beŽdigde functionaris bij Justitie een dergelijke handelwijze pleegt. De vraag is dan wel: doet hij dat op eigen gezag, of heeft hij daartoe opdracht van hogerhand, zoals het college van procureurs-generaal (zoals ook in de zaak Kluun) als in samenspanning en overleg met de Tweede Kamer zoals duidelijk is in de correspondentie en het bezoek aan mr. J. Recourt (PvdA) in de Tweede Kamer op dd.: 9-11-2011.

Rietveld in de aanval op de corruptie in het juridisch echelon van justitie, rechtspraak en UWV

Brief aan het UWV Amsterdam afdeleing WAO dhr. R. Weber aan griffie Rechtsbank Alkmaar
Brief van het UWV dhr. A.M. Koopman over stopzetting uitkering en doorbetaling aan derden
Brief van het UWV mevr. S. Bos aan Rietveld over fictieve emigratie naar Bali, domiciliefraude!
Afschrift van Service Apotheek de Brink in Castricum aan het woonadres van ir. R.A.A. Rietveld
Reactie van mevr. S. Bos van het UWV over het uitblijven van de WAO-uitkering voor dhr. Rietveld
Beslissing: "tijdelijk geen uitkering" van het UWV aan ir. R.A.A. Rietveld in Bali, Indonesië
Waarschuwing aan R.A.A. Rietveld van UWV A'dam, mevr. S. Bos over aanlevering van informatie
Verzoek van het UWV voor domicilieverklaring m.b.t. "weigering aaan sommatie gevolg te geven"
Bewijs van ontvangst Rechtbank Noord-Holland Haarlem over de beroepsprocedure van Rietveld
Brief van Balder Ketelaars van Univé over de beëindiging van Rietveld zijn zorgverzekering
Excuus zorgverzekeraar Univé over beëinding zorgverekering wegens foutieve GBA-gegevens
Mevr. S. Bos van het UWV stuurt aan het woonadres van Rietveld een verzoek om adresgegevens
Brief van de Rechtbank Alkmaar dhr. J. Wesseling met afwijzing van de spoedbehandeling
Aangetekende brief van Kennedy van der Laan Advocaten over het contactverbod met het UWV
Brief van Kennedy van der Laan aan de rechtbank Alkmaar over verschrijving m.b.t. aantijigingen
Brief aan burgemeester T. Mans van Castricum over ingebrekestelling als korpschef
Brief van het Zorginstituut over openstaande vordering bestuursrecht van het CJIB
UWV Buitenland mevr. L. Howelle van Reclassering Nederland over arrestatie in Indonesië
UWV Amsterdam aan Rietveld in Danpasar, Indonesië met beslissing over zijn AOW-uitkering
Brief aan Amgela Monsch van AG-buitenland over intrekking WAO bij detentie op Bali
Bericht van Bert Heuzinge aan Henk van Wijk over onnodige herkeuring bij 80-100%
Mail van Angela Monsch aan Monique Pronk, klachtenambasadeur AG bij het UWV Alkmaar
Mail van Annet Kooistra aan Henk van Wijk over een mogelijk dubbele betaalstelling
Procesverbaal van de zitting van mr. B. Liefting-Voogd over de beslaglegging op het inkomen
Verslag van de griffier over de verklaring van de dochter over de ellende van dhr. Rietveld
Beslissing van rechter mr. B. Liefting-Voogd over beslag van gemeente Castricum op inkomen
Priority-brief van het UWV aan ir. R.A.A. Rietveld stelt: "geen woonadres bekend"
UWV AG Buitenland over de wettelijke voorschriften m.b.t. het recht op een WAO-uitkering
Consul Laurens R. Klijnsma bezoekt met mevr. Kwee dhr. R.A.A. Rietveld op Bali in Indonesië
Betaalspecificatie van het UWV die nooit is ontvangen op de bankrekening van Rietveld


  Ruud Rietveld reageert op 'DE ETHIEK VAN DE RABOBANK'
  Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak
  Faxbericht aan mr. Maes van Kees Griesdoorn over schijneisers
  Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak
  Verklaring van mevr. A. Mesman-tulp over haar bestuursfunctie
  Advocaat van de vereniging grootste obstakel om executie te voorkomen
  Open brief aan de gemeente Elburg en de pers over Bospark Dennenrhode
  Briefwisseling van advocatenkantoor Dommerholt & van Dijk en st. SDN
  Accountantsverklaring HZW over effectieve winst per caravan of chalet
  Document met procedure tegen mr. Maes van Dommerholt & van Dijk in Zwolle
  Rijke fantasie van Maes zonder tussenkomst van de rechter
  Convenant tussen Zitter, Vos en ver. Verontruste recreanten (Giesdoorn)
  Krantenartikel en een open brief aan rechter L.A. Croes over nalatigheid
  Brief aan SDN met de sommatie om de website van Rietveld te verwijderen
  Overzicht van door Maes aangevoerde eisers waarvan de meeste vals bleken
  Interconnex komt op voor de belangen van gedupeerde Rabobank cliënten.
  Mailbericht over De Week Willibrord Frequin m.b.t. uitzending van 11 november
  Erkenning van Dommerholt & van Dijk Advocaten over onrechtmatigheid van beslag
  Historie en relaties van de Camping-boerderij 'Welgelegen' te Voorthuizen
  Herverkaveling met hogere prijzen en halvering ven het toegewezen oppervlak
  Erkenning van mr. Sigmond dat hij op 28-3-2002 wist van de documenten
  De verbannen website van Ruud Rietveld: 'Campingmaffia veertig jaar actief'
  Verwijt aan mr. Sigmond over z'n inactiviteit. Wel betalen, maar niet kunnen halen!
  Kadastrale gegevens en in- en uitschrijvingen bij de Kamer van koophandel
  Kadastergegevens Kamer van Koophandel van conglomeraat van parken van Bergervoet sr.
  André Horlings vertelt zijn bevindingen over malafide praktijken in de campingwereld
  De spionnen van Bergervoet met afluisterpraktijken en handlangers in de politiek
  Het ondoorzichtige netwerk wordt onthuld met gegevens uit de Kamer van Koophandel
  Foto's van de sloop van de natuur t.b.v. geldelijk gewin voor de Campingmaffia
  De ontstaansgeschiedenis met de Rabobank als spin in het web van misleiding en uitbuiting
  Slagerspraktijken van deurwaarder Van der Meer en Philipsen in dienst van Bergervoet c.s.
  Een serie losse aantijgingen tegen mij (Rietveld) wegens onjuiste, vermeende kwalijke zaken
  Onzuivere koffie geschonken door Notaris van de Wees met ontkenning van het convenant
  De constructie en dwarsverbanden tussen de conglomeraten van de grote recreatieparken
  Het werk als undercover informant voor het FIOD kwam later terug als een boemerang
  Ruud Rietveld doet aangifte bij de politie in Barneveld wegens bedreiging met de dood
  Voorlopige conclusie van Rietveld aan de recreanten en semi-permanente bewoners
  Bewijs van verstrengeling van de Rabobank met de beleggers in de recreatieparken
  Van Ginkel, 'n voorbeeld van de mentaliteit van caravan- en chaletverkopers
  Helder geval van incompetentie en corrupte handelingen en manipulatie
  Zwendelpraktijken van mr. R.J. Sark van De Kempenaer Advocaten in Arnhem
  Overzicht van een zwarte lijst van dubieuze praktijken door glibberige advocaten
  Overzicht van publicaties in de Telegraaf over financiële schandalen bij de Rabobank
  Slimme constructies om gemeenten om de tuin te leiden door gebrek aan (fiscaal) inzicht
  Achtergrond over de handelsregisterhistorie van Aegon Recreatie BV
  Voorbeelden van chicanes die mensen in de financiële en emotionele ellende storten
  Waarschuwing voor aspirant kopers van caravans, campers en chalets in de recreatie